Menu

Testace

Testace knabstrupských koní se provádí v několika formách:

Výkonnostní zkoušky: výkonnostní zkoušky koní jsou obdobou testace (prověřování) užitkových vlastností a testují pracovní schopnost koní a slouží selekci (výběru) výkonných a nejvýkonnějších jedinců k plemenitbě. Výsledků výkonnostních zkoušek využívají chovatelé koní v procesu šlechtění.

Proces šlechtění má následující fáze:
- Stanovení cíle šlechtění a postupu jeho dosažení (program šlechtění)
- Praktické šlechtění (realizace stanoveného postupu šlechtění)
- Kontrola účinku šlechtění

Cíl šlechtění stanoví vlastnost nebo komplex vlastností, které se vzájemně doplňují (výkonnost + tělesná stavba + mechanika pohybu, typ koně + tělesná stavba + typická mechanika pohybu, apod.), kterých má být šlechtěním dosaženo.

Praktické šlechtění je komplex opatření k dosažení cíle. Jeho realizace má následující cyklus:
- prověření vlastností šlechtěné populace stanoveným systémem výkonnostních zkoušek,
- odhad plemenné hodnoty
- selekce
- tvorba nové generace

Výkonnostními zkouškami jsou porovnávány vlastnosti různých genotypů ve srovnatelných podmínkách. Výsledky těchto zkoušek jsou základem pro odhad plemenné hodnoty koní (předpověď, kteří z nich jsou nositeli požadované vlastnosti a nakolik spolehlivě ji mohou předávat potomstvu). Metody odhadu plemenné hodnoty jsou průběžně zdokonalovány. V současnosti je pravděpodobně nejpřesnější metodou odhadu plemenné hodnoty individuální model jedince (animal model). Ten dosud nejdokonaleji zohledňuje vlivy chovatelského prostředí a příbuzenské vztahy mezi hodnocenými koňmi.

Ve fázi plemenného výběru (selekce) jsou do plemenitby záměrně vybíráni jedinci s vysokou, pozitivně prověřenou plemennou hodnotou, kteří požadovanými vlastnostmi výrazně převyšují vrstevníky. Následujícím krokem selekčního postupu je volba rodičovských párů – vzájemné připařování pozitivně vyhodnocených hřebců a klisen. Za účelem zkvalitnění produkce koní rostou nároky na znalost individuálních vlastností rodičů:
- s úrovní požadovaného výkonu (čím vyšší výkon – tím hlubší znalost individualit rodičů)
- s velikostí pářené populace (čím menší populace – tím odpovědnější výběr rodičů)

V následujících generacích je úroveň výkonnosti rodičů překonávána jejich potomstvem, protože každé plemeno, případně užitkový typ mají charakteristickou vlastnost živého organismu vyvíjet se. Vlastnosti nově vytvářených generací prověřují realizátoři selekčního programu stejným systémem výkonnostních zkoušek. Prověřením výkonnosti potomstva se cyklus šlechtění uzavírá. Docílenou výkonnost chovatelé stupňují, případně zachovávají dalšími selekčními cykly.

Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc., MZLU v Brně

Výkonnostní zkoušky knabstrupperů jsou jednodenní, otevřené hřebcům, klisnám i valachům a povinné jsou samozřejmě pro hřebce k získání doživotní připouštěcí licence.

Kritérium mladých koní (KMK): do KMK se může přihlásit pouze 4-6letá knabstrupská klisna (nikoli hřebec), která splňuje kritéria KMK. Klisna musí být vybavena platným průkazem ČJF. Tato klisna ovšem nemá nárok na finanční příspěvek. Finanční příspěvek je určen pouze pro plemena: CT, CS, MT, KK. Účelem KMK je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezóny na vybrané části populace. Vyhlašovatelem KMK je uznané chovatelské sdružení Svaz chovatelů českého teplokrevníka ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, o.s. (ČJF), Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka (SCHCS), Svazem chovatelů moravského teplokrevníka (SCHMT) a Svazem chovatelů koní Kinských (SCHKK).

Sportovní soutěže: klasické sportovní soutěže jsou také formou testace.